Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

Aktualności zobacz archiwum »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI OŚWIATY W SIANOWIE

    Na  podstawie  art.15  ustawy z  dnia 21  listopada  2008 roku  o pracownikach samorządowych ( DZ.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 )  Dyrektor Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie  informuje , że  w wyniku zakończenia  procedury  naboru na w / w  stanowisko   -   pracownik  ds. księgowości Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty  w  Sianowie. 
W  wyniku  naboru  została   wybrana Pani Magdalena Grzywacz

Uzasadnienie  dokonanego  wyboru :

Pani Magdalena Grzywacz wykazała się  dobrą  znajomością z zakresu zadań na danym stanowisku , pozytywnie zaliczyła  testy  wiedzy  oraz  rozmowę kwalifikacyjną . Uzyskując największą  ilość  punktów została wybrana  na  w/w  stanowisko.

Sianów, dnia  15.02.2012 roku

Ogłoszenie  zostaje  zamieszczone w BIP- ie  do publicznej wiadomości na  okres 3 miesięcy .


Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty ul. A. Polskiej 30,  76 – 004 Sianów ogłasza  nabór na  stanowisko ds. księgowości
Wymagania niezbędne :
Do konkursu może przystąpić osoba, która :
• ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     • posiada wykształcenie :   wyższe ekonomiczne ,
     • ma  co najmniej dwuletni staż zawodowy w księgowości ( umowa o pracę , prace   
        interwencyjne , staż
        absolwencki).   
     •  posiada znajomość  przepisów : ustawy o  rachunkowości , ustawy o finansach
         publicznych   oraz  KPA .    
Wymagania  dodatkowe :
     •  biegła  znajomość  obsługi  programów  Microsoft Word, Exell  
      •  kreatywność , zdolność  analitycznego i logicznego  myślenia .
      • znajomość prawa zamówień publicznych

Do zakresu wykonywanych  zadań na  stanowisku należy :
     •  dekretacja dokumentów księgowych
     •  dokonywanie przelewów
   • prowadzenie  ewidencji analitycznej środków trwałych , pozostałych środków trwałych,  
      wartości  niematerialnych  i prawnych oraz  księgozbioru w  zakresie  oświaty.
     • sporządzanie  sprawozdań i  informacji  dotyczących  mienia oświaty .
   • rozliczanie  inwentaryzacji .
   • sporządzanie  not  obciążeniowych .
  • zamówienia publiczne
  • dokonywanie wszelkich analiz  finansowych
  • kontrola w jednostkach  oświatowych
 • kontrola prawidłowości przekazywanych dotacji

Oferty osób ubiegających się o pracę powinny  zawierać:
      • oryginał kwestionariusza osobowego,
• oryginał życiorysu zawodowego,
      • list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu
  obywatelstwa innego państwa,
• potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• potwierdzone kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji dodatkowych,
• kopie świadectw pracy oraz oryginały  ewentualnych referencji z poprzednich miejsc pracy,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
• oświadczenie o pełnej zdolności do praw publicznych i czynności prawnych,
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego naboru.
• oświadczenie  o stanie  zdrowia.
 Termin i  miejsce  składania  dokumentów
Oferty  należy składać osobiście lub  listownie (obowiązuje data wpływu ) w terminie do dnia   
08.02. 2012 r. do  godziny  12.00 w  Urzędzie Gminy i Miasta w  Sianowie, ul. Armii Polskiej
30 , 76-004  Sianów , pokój Nr 6 -  I  piętro -   . Oferty  prosimy składać w zaklejonych
kopertach z dopiskiem „  stanowisko ds. księgowości  ”.
Rozpatrzenie  ofert nastąpi w terminie do  dnia -  09.02.2012 roku  
W przypadku  złożenia  więcej niż pięciu ofert  konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach  , ustnym i pisemnym.
Informacja  o  wynikach naboru zostanie  podana  do dnia  –  15.02. 2012 roku
W  Biuletynie Informacji  Publicznej  ZAOO na stronie internetowej urzędu (www.sianow.pl ) oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy i Miasta w  Sianowie .

Informacje  dodatkowe :
O terminie i miejscu przeprowadzenia  naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po 30 dniach od zakończenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.  Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Armii Polskiej 30  lub  pod nr tel. 94 346 95 11 – osoba upoważniona do kontaktu o oferentami Kazimiera Drozdowicz  , Główny księgowy  Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty  w Sianowie.

Sianów , dnia  24.01.2012 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2012 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wanda Wawrzynowicz
Ilość wyświetleń: 2367
15 lutego 2012 12:25 Wanda Wawrzynowicz - Zmiana danych dokumentu.
15 lutego 2012 12:22 Wanda Wawrzynowicz - Zmiana danych dokumentu.
15 lutego 2012 12:22 Wanda Wawrzynowicz - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl