Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

Aktualności zobacz archiwum »

Nabór na stanowisko ds. księgowości i administracji

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty

ul. B. Chrobrego 4 ,  76 – 004 Sianów

ogłasza  nabór na  stanowisko

ds. księgowości i administracji

Wymagania niezbędne :

Do konkursu może przystąpić osoba, która :

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie :   wyższe ekonomiczne  lub administracyjne
 • ma  co najmniej rok stażu zawodowego w księgowości lub administracji samorządowej ( umowa o pracę , prace  interwencyjne, staż  absolwencki).  
 • znajomość  przepisów : Ustawy  o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, KPA .   

Wymagania  dodatkowe :

     •  biegła  znajomość  obsługi  programów  Microsoft Word, Exell 

      •  kreatywność , zdolność  analitycznego i logicznego  myślenia .

      • znajomość prawa zamówień publicznych

 

Do zakresu wykonywanych  zadań na  stanowisku należy :

 • sporządzanie analiz  kadrowych
 • prowadzenie spraw administracyjnych ZAOO
 • zamówienia publiczne
 • dokonywanie wszelkich analiz  finansowych
 • kontrola w jednostkach  oświatowych
 • zastępstwa w sprawach finansowych i administracyjnych
 • kontrola prawidłowości przekazywanych dotacji
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie oświaty

Oferty osób ubiegających się o pracę powinny  zawierać

 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oryginał życiorysu zawodowego,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu
 • obywatelstwa innego państwa,
 • potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy oraz oryginały  ewentualnych referencji z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do praw publicznych i czynności prawnych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego naboru.
 • oświadczenie  o stanie  zdrowia.

 Termin i  miejsce  składania  dokumentów

Oferty  należy składać osobiście lub  listownie (obowiązuje data wpływu ) w terminie do dnia   11.12. 2012 r. do  godziny  12.00 w  Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty  w  Sianowie, ul. B. Chrobrego 4 , 76-004  Sianów , pokój Nr 216 -  II piętro -   . Oferty  prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „  stanowisko ds. księgowości i administracji ”.

Rozpatrzenie  ofert nastąpi w terminie do  dnia -  12.12.2012 roku 

W przypadku  złożenia  więcej niż pięciu ofert  konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach , ustnym i pisemnym.

Informacja  o  wynikach naboru zostanie  podana  do dnia  –  20.12. 2012 roku

W  Biuletynie Informacji  Publicznej  ZAOO na stronie internetowej urzędu (www.sianow.pl ) oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy i Miasta w  Sianowie.

 

Informacje  dodatkowe :

O terminie i miejscu przeprowadzenia  naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po 30 dniach od zakończenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.  Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać  bezpośrednio w siedzibie Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty przy ul. B. Chrobrego 4  pok.216 II piętro lub  pod nr tel. 94 348 99 40 – osoba upoważniona do kontaktu o oferentami Wanda Wawrzynowicz , Inspektor ds. oświaty   Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty  w Sianowie.

 Sianów , dnia  26.11.2012 r.

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wanda Wawrzynowicz
Ilość wyświetleń: 1664
26 listopada 2012 11:20 Wanda Wawrzynowicz - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl