Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

STYPENDIA,MŁODOCIANI zobacz archiwum »

Stypendia i zasiłki szkolne

POUCZENIE

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  dla ucznia  -druki do pobrania w  ZAOO w Sianowie – pokój nr 216

-  zaświadczenia zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w

 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

-  odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc  złożenia wniosku 

-  zaświadczenie z MGOPS o wysokości uzyskiwanej  pomocy materialnej

-  oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone

   przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub

   odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej).

- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu

   skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art.8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

- zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach

  przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny    uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do    zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją wysokości

  wypłaconego    zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.- jest to termin ostateczny

 

PODSTAWA PRAWNA:

      Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. z roku 2016 poz. 1943 z późn. zm.

Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Miejskiej Sianowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sianów.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:   ZAOO ul. Bolesława Chrobrego 4  pokój nr 216

OSOBA DO KONTAKTU:   Klonowska Wiesława,   tel. - 94 348 99 44

INFORMACJE DODATKOWE:

1.                    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na  osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł

netto). Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż

miesięczne     lub jednorazowo.

2                     Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium, o którym mowa powyżej, nie przekracza kwoty 1820 zł, a w przypadku słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych 1638 zł.

3                     Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

4                     Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego i zaiłku szkolnego:

>                     podręczniki, zeszyty

>                     słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, geograficzne itp., lektury szkolne

>                     tornister (plecak szkolny)

>                     obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (dwa razy na semestr)

>                     strój sportowy (koszulka, spodenki, dres) na zajęcia wychowania fizycznego (dwa razy na   semestr)

>                     przybory oraz strój do nauki zawodu

>                     piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.)

>                     okulary korekcyjne

>                     tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne)

>                     komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka itp.

>                     biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa

>                     strój galowy wymagany przez szkolę - po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły

>                     sprzęt muzyczny

>                     sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.)

>                     basen (strój kąpielowy, klapki, itp.)

>                     czesne za kursy, szkolenia, zajęcia wyrównawcze - po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły

>                     czesne za kursy, szkolenia i zajęcia uzupełniające edukację szkolną (np. kursy językowe, kursy przygotowawcze do dalszego kształcenia, odpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia) - po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły

>                     zakwaterowanie w bursie lub internacie

>                     posiłki w stołówce szkoły lub internatu

>                     wydatki związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej

>                     inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę o charakterze edukacyjnym

W przypadku uczestnictwa ucznia w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury (kino, teatr), czy wyjazdach na zieloną szkolę, szkoła poprzez dostarczenie wnioskodawcy oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Faktury bądź rachunki muszą na odwrocie zawierać informację, iż poniesione wydatki dotyczą danego ucznia, na które przyznane zostało stypendium. Istotne jest także aby np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne\". Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń. Umowy kupna-sprzedaży nie będą kwalifikowane jako dokumenty rozliczeniowe.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2012 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wanda Wawrzynowicz
Ilość wyświetleń: 3639
09 lipca 2018 09:20 Ireneusz Megiel - Dodanie załącznika [zal_2_wniosek_zasilek_szkolny_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2018 09:20 Ireneusz Megiel - Usunięcie załącznika [zal_2_wniosek_zasilek_szkolny.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2018 09:20 Ireneusz Megiel - Usunięcie załącznika [zal_1_wniosek_stypendium_szkolne.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl