Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

STYPENDIA,MŁODOCIANI zobacz archiwum »

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRWACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRWACOWNIKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA:

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z roku 2018 poz.996).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z roku 2018 poz.362).

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 z póź. zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego, określone w Rozporządzeniu Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644);

3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

4) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin;

5) Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

6) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

7) Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

8) Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

9) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10) Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

___________________________________________________________________________

III. OPŁATY:

Nie podlega opłacie

___________________________________________________________________________

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Po spełnieniu warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu dofinansowania, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wypłata dofinansowania nastąpi nie później niż po 14 dniach od daty przekazania środków przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. ___________________________________________________________________________

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

 ul. B.Chrobrego 4 , pokój 216

- Wiesława Klonowska

tel. 094 348 99 44

e-mail:  wklonowska@sianow.pl

___________________________________________________________________________

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów (odwołanie składa się w Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie terminie 14 dni od dnia doręczenia.

___________________________________________________________________________

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2013 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Dębowski
Ilość wyświetleń: 1417
17 sierpnia 2018 09:12 Ireneusz Megiel - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 09:12 Ireneusz Megiel - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 09:12 Ireneusz Megiel - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl